In opdracht van Health Hub Utrecht heeft een projectgroep een regiobeeld samengesteld van de gemeenten in de regio waarin de Health Hub actief is (U16/ U10, www.utrecht10.nl). Het doel is gedetailleerder inzicht te krijgen in knelpunten rondom zorg en welzijn. Op basis daarvan kunnen onderbouwd prioriteiten worden gesteld voor de volgende fase van, intensievere, professionele samenwerking binnen dit regionale innovatie-ecosysteem voor gezondheid en geluk.

Health Hub Utrecht ontwikkelt datagedreven ‘regiobeeld’ om gedetailleerder inzicht te krijgen in knelpunten zorg en welzijn en verwelkomt Altrecht en Creatieve coalitie voor gezondheid als nieuwe netwerkpartners 2022.

nieuws bericht 10 maart 2022

Het ontwikkelde regiobeeld bestaat uit een kwantitatief beeld op basis van bestaande data en een kwalitatieve duiding met professionals en inwoners. De projectgroep heeft data samengevoegd uit bestaande bronnen over demografie, uitkomstmaten gezondheid en welzijn, zorgaanbod, zorggebruik, determinanten van gezondheid (socio-economisch, leefstijl en de fysieke omgeving). Daarnaast heeft de projectgroep bijeenkomsten bijgewoond en gesprekken georganiseerd voor de kwalitatieve duiding.

 
Regiobeeld benoemt vijf knelpunten om gezamenlijk aan te pakken

Het algemene beeld laat zien dat inwoners in de U16 in vergelijking met Nederland gemiddeld weliswaar iets gezonder zijn, maar dat er wel degelijk een vijftal actuele en toekomstige problemen te benoemen zijn:
– Meer mensen leven langer waardoor de vraag naar zorg en ondersteuning de komende jaren toeneemt;
– de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn kent ook in Utrecht een grotere vraag dan aanbod, wat de komende jaren toe zal nemen omdat er minder werkenden t.o.v. ouderen zullen zijn;
– mentale problemen komen vaker voor en de wachttijden voor behandeling zijn lang;
– er zijn grote verschillen in gezondheid onder inwoners, tussen én binnen gemeenten, die samenhangen met sociaal-economische verschillen;
– en tot slot, de organisatie van zorg en welzijn in de regio is versnipperd en organisaties zijn te weinig met elkaar verbonden waardoor de aanpak van bovenstaande problemen gehinderd wordt.

 
regiobeeld gebruikt voor volgende fase samenwerking

Health Hub Utrecht sluit dit jaar de eerste fase van netwerkvorming af en intensiveert vanaf 2023 de samenwerking in de regio tussen de aangesloten partners en bewoners. De meerwaarde van het innovatie eco-systeem Health Hub Utrecht is dat er domein-overstijgend en regionaal gewerkt wordt. Daardoor kan het netwerk zich richten op een brede aanpak met medische, sociale, economische en ruimtelijke inzichten en belangen die daardoor steeds beter op elkaar worden afgestemd.

 
Altrecht en creatieve coalitie voor gezondheid treden toe als nieuwe partners

Health Hub Utrecht verwelkomde tevens Altrecht en de Creatieve Coalitie voor Gezondheid. Deze twee partijen traden toe als nieuwe partners voor 2022, waarmee het totale aantal aangesloten organisaties op 28 komt. De toetreding van Altrecht draagt bij aan een betere inzet van de samenwerkende partners voor mensen met ernstige of complexe psychiatrische problemen. Met de komst van de Creatieve Coalitie voor Gezondheid wordt de kennis van ‘designdenken’ toegevoegd en wordt de rol van goed, op de inwoner of patiënt toegesneden, ontwerp van oplossingen voor gezondheid en geluk versterkt.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht