De Health Hub Utrecht beweging is gebouwd op de pijlers van praktijk, beleid, kennis, ontwerp, ondernemen en gebruik. Binnen elk van deze pijlers worden beleid en uitvoering in verschillende gremia en tafels steeds meer getoetst aan en gestroomlijnd met de gemeenschappelijke Health Hub Utrecht visie, missie en ambitie.

het netwerk van de health hub utrecht

HEALTH HUB UTRECHT is de stuwende kracht die partners in de regio richting geeft voor gezamenlijk beleid en uitvoering

Health Hub Utrecht kent een breed netwerk van ‘founding’ partners en samenwerkende organisaties binnen praktijk en uitvoering, beleid en bestuur, onderzoek en onderwijs, ontwerpen en innovatie, starten en ondernemen en participatie en gebruik. Ook wordt het strategisch denken en operationeel doen van de aangesloten organisaties in diverse gremia en aan verschillende tafels steeds meer getoetst aan en gestroomlijnd met de gemeenschappelijke Health Hub Utrecht visie, missie en ambitie, bijvoorbeeld:

 
PRAKTIJK

Bestuurstafel Gezond Utrecht: het bestuurlijke platform dat zich richt op ontmoeting en onderling gesprek over strategische onderwerpen in de breedte van de sectoren welzijn en zorg. Het platform bestrijkt het gehele spectrum van nulde tot derdelijnszorg, van jeugdzorg tot ouderenzorg. 

TRIJN: het regionale samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro, dat werkt aan zorg én patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied.

Utrecht Zorg: de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 80 aangesloten deelnemers wordt ingezet op een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst. 

KENNIS

Kennisplatform Utrecht Sociaal: een platform waarin de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet begeleid worden door praktijkonderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, opleidingsprogramma’s en praktische support op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, arbeidsparticipatie, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen en vrijwillige inzet.

Utrecht Challenge Alliantie: De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Binnen challenges werken studenten, professionals en burgers samen aan deze vraagstukken, wat leidt tot nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en concepten voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan gezond en duurzaam stedelijk leven. 

 
BELEID

Stad Utrecht: Betrokkenheid onder andere via afdelingen Volksgezondheid en Maatschappelijke Ontwikkeling, marktgroep gezondheid vanuit Werk voor Iedereen.

U10 (samenwerkingsverband van gemeenten in de regio inclusief Utrecht): Betrokkenheid via de U10 bestuurstafel Economische positionering en de U10 bestuurstafel gezonde en inclusieve regio.

Provincie: Betrokkenheid via programma gezonde leefomgeving.

 
ONTWERP

Creatieve Coalitie voor Gezondheid: samenwerkingsverband tussen creatieve MKB bedrijven met een focus op zorg en welzijn, die door participatie in innovatieve consortia, onderlinge kennisdeling en het inzetten van tal van ontwerpinzichten en methoden, zich hard maken voor een betere vormgeving van toekomstige zorg.

Jaarbeurs Innovation Mile: een innovatiehub, geïnitieerd door de Jaarbeurs, voor jonge bedrijven en talenten om te innoveren en te accelereren op het gebied van een slimme, gezonde en groene samenleving, bedoeld voor gevestigde bedrijven, scale-ups, start-ups, kennisinstituten en onderwijsinstellingen, overheden en samenwerkingsverbanden.

 
ONDERNEMEN

ROM Utrecht Region: De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor startups, scale-ups en het innovatief MKB uit midden Nederland. Met investeren en hulp bij innovatie en internationalisatie, helpt ROM Utrecht Region ondernemers impact te leveren aan: volksgezondheid, digitalisering en duurzaamheid.

Utrecht Inc en StartUp Utrecht: organisaties die met name gericht zijn op het scouten en ondersteunen van veelbelovende start-ups en scale-ups op het gebied van Gezond Stedelijk Leven.

 
GEBRUIK

GROZ Utrecht: samenwerkingsverband met de wijken Kanaleneiland, Utrecht Oost en gemeente Nieuwegein in kader van ‘Grozzerdam initiatief’ van topsector LSH en Ministerie van VWS, waarin samen met inwoners en professionele Health Hub Utrecht partners gewerkt wordt aan het gebiedsgericht samenwerken vanuit de vraag en behoefte van inwoners en op die manier ervaring wordt opgedaan met gebruikers gestuurde programmering.

HHU UPDATEHET LAATSTE NIEUWS UIT EN ROND HET HEALTH HUB UTRECHT NETWERK

WIL JE OOK OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WAT ER SPEELT BIJ DE HEALTH HUB UTRECHT PARTNERS? ABONNEER JE DAN OP ONZE TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF