bewonerstafel

Een belangrijke rol voor bewoners in de plannen en activiteiten voor een gelukkiger en gezonder leven in de regio Utrecht? Natuurlijk!  Maar wat hebben actieve bewoners nodig? Welke ondersteuning kunnen professionals hen bieden? En hoe zorgen we voor een samenwerking die gelijkwaardig en voor alle partijen van waarde is?

 

inwonersbijeenkomst 13 september 2022

'Allereerst zullen beide kanten er serieus tijd voor vrij moeten maken om elkaar te leren kennen en begrijpen'

Op 13 september 2022 bespraken actieve bewoners met elkaar en met Health Hub Utrecht-organisaties wat nodig is voor een sterkere samenwerking tussen organisaties en bewoners in de regio en waar bewonersinitiatieven zelf behoefte aan hebben. Het was de tweede uitwisseling over de versterking van de positie van bewoners in de activiteiten van het regionale netwerk. De eerste, op 21 juni, richtte zich op de behoeften van bewonersorganisaties zelf, deze tweede op hoe actieve bewoners en Health Hub-organisaties daarin samen zouden kunnen optrekken. Een samenvatting van hetgeen is besproken:

 
Samenwerking in de wijk

Voor zowel instanties in een wijk als voor bewoners blijkt het een puzzel om elkaar te leren kennen en goede onderlinge afspraken te maken. Allereerst zullen beide kanten er serieus tijd voor vrij moeten maken om elkaar te leren kennen en begrijpen. Pas wanneer dat het geval is kan men samen ideeën ontwikkelen en vervolgens beginnen, bij voorkeur in een klein proefproject. Zo kan men zien wat de wensen van bewoners zijn en in hoeverre er draagvlak is voor samenwerking, bij zowel de bewoners als bij instanties.

 
Zichtbaarheid, vrijwilligers en wegwijzing

Ook spraken de actieve bewoners over zaken waarbij zij elkaar onderling kunnen helpen, of waar Health Hub partners wellicht in kunnen bijspringen. Uitwisseling over meer zichtbaarheid van de bewonersorganisaties, communicatie en het werven van vrijwilligers noemden veel deelnemers als belangrijke behoeften. Daarnaast waarderen de deelnemers het wanneer zij bij gelegenheid wegwijs worden gemaakt op het gebied van regionale instanties en overheden, en zo weten waar ze het beste een idee of verzoek kunnen neerleggen.

 
Bewonerstafel

HHU en bewoners gaan in 2023 meer vorm aan geven aan een Bewonerstafel. Hier kan worden samengewerkt aan initiatieven die HHU ontwikkelt of initiatieven van bewoners zelf en kunnen deelnemers ervaringen en kennis delen. Doel is ook dat zij zo makkelijker de weg kunnen vinden naar regionale ondersteunings-, kennis- en onderwijsinstellingen (en omgekeerd). Een afvaardiging van de tafel neemt deel aan het Bestuurdersoverleg van HHU.

 
Vervolg

De volgende bijeenkomst wordt een keuze gemaakt uit de onderwerpen waar bewoners concreet met elkaar en Health Hub-organisaties in gaan samenwerken, om vervolgens meters te gaan maken.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht