Samenwerking is de echte innovatie! 

Alle organisaties in de Health Hub Utrecht hebben ieder een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en professionals van Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen,  zodat zij inwoners, cliënten en patiënten  kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven. 

Daartoe hebben zij een zestal coalities gevormd: de beste eerste duizend dagen voor kinderen, sterkere mentale weerbaarheid voor jongeren, langer zelfstandig gezond voor ouderen, een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een versnelde digitale transformatie.

Sluit je ook aan met je organisatie?

HHU coalitie 'aantrekkelijke arbeidsmarkt'

Eigentijds werkgeverschap vraagt om innovatie van zowel opleidingen als van instellingen

Het toegankelijk houden van de zorg maakt anders werken noodzakelijk. Meer ouderen wonen langer thuis. Het werk verandert, verschuift van zorg naar welzijn en het gebruik van meer technologie wordt over de hele linie vanzelfsprekend. Voor deze transitie zijn voldoende en gemotiveerde medewerkers nodig in de sector. De regio Utrecht verwacht echter een tekort dat van 7300 medewerkers in 2023 oploopt 17.700 medewerkers in 2032.

De arbeidsmarktdata laten naast deze prognoses ook zien dat eind 2022 het aantal medewerkers dat de sector verlaat bijna groter is dan dat er nieuwe medewerkers instromen. Onder jonge starters ligt de uitstroom erg hoog. Bijna de helft van de jonge starters verlaat de sector binnen drie jaar. Health Hub Utrecht wil deze ontwikkeling keren. Eigentijds werkgeverschap in de regio vraagt om innovatie van zowel opleidingen als van instellingen voor zorg en welzijn. Daarom is het stimuleren van ‘anders werken’ in de sector van belang. Dat willen de partners als volgt doen

De regio Utrecht verwacht een tekort dat van 7300 medewerkers in 2023 oploopt 17.700 medewerkers in 2032. Daarom is het stimuleren van ‘anders werken’ in de sector zo van belang.

vincent alkemade

trekker coalitie aantrekkelijke arbeidsmarkt,
directeur/bestuurder utrechtzorg

Regionaal Werkgeverschap – De Zorgversterkers

Regionale werkgevers uit zorg en welzijn werken samen door vraag en aanbod op de intersectorale arbeidsmarkt bijeen te brengen. Dat doen ze bijvoorbeeld met behulp van flexibel en modulair onderwijs. Maar ook door onderlinge doorstroom van medewerkers te stimuleren en door instroom vanuit minder voor de hand liggende doelgroepen te vergroten. Een juridische vorm voor deze samenwerking, zoals een coöperatie, wordt onderzocht.

 

Meer en betere begeleiding van jonge professionals op de werkvloer – De Brug

Naar een succesvol voorbeeld uit Rotterdam wil Health Hub Utrecht investeren in extra coaching en begeleiding voor nieuwe medewerkers (zowel jongeren als zij-instromers). Onderwijs en werkgevers zien kansen voor de inzet van . goed opgeleide coaches die bij voorkeur minimaal een jaar, maar liefst langer na de datum van indiensttreding begeleiden. Partners willen de begeleiding locatie-overstijgend organiseren, met behulp van mensen uit andere beroepsgroepen. Vanuit de Health Innovation School is een initiatief gestart voor een netwerk voor jonge professionals in de regio. De HHU ziet hierin kansen voor behoud van deze groep voor de sector.

 

Gebruik Arbeidsbesparende Zorgtechnologie

Het gebruik van arbeidsbesparende zorgtechnologie wordt gestimuleerd bij zorgverleners en inwoners met een lichte hulpvraag. Dit naar een goed voorbeeld uit Den Haag – waar wordt gewerkt met een online-bibliotheek voor laagdrempelige zorgtechnologieën en een aanpalende feedbackloop. In Utrecht gaan partners ook meer duidelijkheid bieden over meerwaarde en financiering van hulpmiddelen voor inwoners. Daarnaast komt er een regionale aanpak om het gebruik van bewezen zorgtechnologieën stapsgewijs te introduceren. Daarmee wordt invulling gegeven aan het visie van Technologie tenzij. Het begin van deze regionale aanpak wordt gemaakt met de ouderenzorg in samenwerking met de huisartsen.

 

Onderzoek naar vaardigheden van de professional van de toekomst

Wat is de kloof tussen de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals nu en de benodigde competenties van zorgprofessionals in de toekomst? Partners onderzoeken samen via deskresearch en ontwerpsessies wat ervoor nodig is om zich samen goed op de toekomst voor te bereiden. Van communicatie, sociale & medische vaardigheden, tot digitale & groene vaardigheden.

 
in deze coalitie werken de volgende health hub partners samen

Gemeente Utrecht
Gemeente Nieuwegein
Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
ROC Midden Nederland
MBO Utrecht
UMC Utrecht
UtrechtZorg
Reinaerde
Axion Continu
Creatieve Coalitie voor Gezondheid

bekijk hier ook de plannen van de andere vijf health hub utrecht coalities

Empty wheelchair parked in hospital. Health care and insurance concept.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht