afscheidHettyLinden-6
afscheidHettyLinden-7
afscheidHettyLinden-2

Samenwerking is de echte innovatie! Alle organisaties in de Health Hub Utrecht ervaren ieder voor zich een maatschappelijke opdracht: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk. Besturen en medewerkers binnen de Health Hub Utrecht partners zijn echter sterk gemotiveerd om hun kennis en kunde zodanig te bundelen dat zij hun inwoners, cliënten en patiënten optimaal kunnen ondersteunen bij een gezond en gelukkig leven.

de visie van de health hub utrecht

Alleen door samen te werken onTstaan de veranderingen die we willen bereiken

Er is een diep besef bij alle Health Hub Utrecht partners dat de puzzel van Utrecht Gelukkig Gezond 2030 uit veel meer stukjes bestaat, die nu nog niet in elkaar vallen.

Bovendien beseffen zij ook terdege dat alleen maar een bottom up bijdrage vanuit de inwoners kan worden gevraagd, als er ook top down geïntegreerd en holistisch wordt samengewerkt. Zo wordt de kans om mensen ook te betrekken in vormen van zelf- of samenmanagement aanmerkelijk groter.

Alle aangesloten partners menen dan ook dat hun gezamenlijke inspanningen niet sec gericht moeten zijn op specifieke aandoeningen of gerichte zorgvragen, maar met name op een zo gezond en gelukkig mogelijk bestaan voor mensen. In de meest brede zin van het woord. Elke dag weer, een heel leven lang. Van de ochtend tot de avond, van de wieg tot het graf. Juist in het dagelijkse functioneren van Utrechters liggen de kansen om hen te helpen en te ondersteunen het leven voor zichzelf gezonder en gelukkiger te maken.

De partners onderstrepen in deze samenwerking dan ook het belang van empathisch ontwerpen, ethisch doordenken, efficiënt organiseren en effectief inzetten als de vier bepalende criteria voor alle initiatieven die voortkomen uit hun samenwerking. Voor uiteindelijk succes dient aan ieder van deze criteria voldaan te worden.

Als Health Hub Utrecht organisaties realiseren we ons dat het niet vanzelfsprekend is dat onze eigen organisaties op alle dimensies over voldoende kwaliteit of slagkracht beschikken en daarom zoeken we juist de verbinding onder het motto: ‘Alleen ga je misschien sneller, samen kom je zeker verder’.

Health Hub Utrecht heeft voor een gestage ontwikkeling in drie stadia gekozen.

  • In Fase 1 Samen Starten (2019 tot en met 2022) ontmoeten alle verschillende partner-organisaties elkaar steeds intensiever en starten samenwerkingen op om elkaar beter te leren kennen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Daarnaast wordt samen met inwoners een methode ontwikkeld om de stem van de inwoner en gebruiker/afnemer van diensten te verankeren in de Health Hub Utrecht aanpak. Ook regelen de partners in deze fase het fundament onder het netwerk, leidende principes en een governance structuur en proces- en projectfinanciering.
  • In Fase 2 Meters Maken (2023 tot en met 2026) zetten de partners volop in op het ontwikkelen van impactvolle transitie-programma’s en wordt ingezet op substantiële cofinanciering door het Rijk en de EU.
  • In Fase 3 Doelen Halen (2027 tot en met 2030) worden de programma’s uit Fase 2 verder aangescherpt en in volle omvang uitgewerkt en worden er op basis van de geleerde lessen tot en met 2030 plannen gemaakt voor de 10 jaar periode tot en met 2040, als ook de meeste nationale missies aflopen.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht